Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorgvuldigheid is betracht garandeert Memories of Life en haar leveranciers niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, virussen of andere schadelijke elementen.

Afbeeldingen gepresenteerd op de website kunnen qua kleurstelling, scherpte, uitsnede en formaat afwijken ten opzichte van het gedrukte exemplaar, onder andere veroorzaakt door verschil in lokaal gebruikte randapparatuur en instellingen voor presentatie. Bestellingen via de site kunnen om reden van afwijkingen van deze eigenschappen niet worden geretourneerd.

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch Memories of Life, noch haar leveranciers, noch enige van haar directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien Memories of Life op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

Indien op enigerlei wijze afstand wordt gedaan van een bepaling van deze voorwaarden, is zulks uitsluitend geldig als dit vooraf schriftelijk wordt gedaan en schriftelijk is bevestigd door Memories of Life.